+48 91 43 48 106

[for english scroll down] [strona partnera projektu]


Opera na Zamku oraz Theater Vorpommern zapraszają instytucje kultury z Województwa Zachodniopomorskiegoi Landu Meklemburgia Pomorze Przednie do udziału w bezpłatnych warsztatach poświęconych współpracy instytucji kultury z Województwa Zachodniopomorskiego z instytucjami kultury Landu Meklemburgia - Pomorze Przednie. Warsztaty odbywają się w ramach projektu Opery na Zamku i Theater Vorpommern pt. Trans-Opera Increasing local culture and social operators trans-border capacity with opera realizowanego w ramach Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej Południowy Bałtyk 2014-2020 i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dążącego do zwiększenia dostępności i zaktywizowania uczestnictwa instytucji kultury z obszarów Pomorza Przedniego w projektach transgranicznych.
 
Celem warsztatów jest zachęcenie mniejszych ośrodków kultury do podejmowania współpracy z instytucjami zagranicznymi oraz wspólne uczestnictwo w projektach międzynarodowych. Spotkania pozwolą na zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu współpracy transgranicznej w oparciu o współdziałanie z zagranicznymi partnerami oraz przy wsparciu dużych instytucji kultury z obu regionów.
 
Merytoryczna forma podjętej w ramach projektu współpracy będzie realizowana podczas interdyscyplinarnego i transgranicznego festiwalu artystycznego, łączącego twórców profesjonalnych oraz amatorów. Wybrane podczas warsztatów instytucje kultury będą miały możliwość aktywnego uczestniczenia w przygotowywaniu poszczególnych elementów festiwalu.
 
Warsztaty przeprowadzą wykwalifikowani specjaliści posiadający doświadczenie w międzynarodowych i interdyscyplinarnych projektach z zakresu kultury.
 
 
Warsztaty odbędą się w Polsce i w Niemczech w terminach:
 
1.       GREIFSWALD (Niemcy): 26.05.2017                 
 
2.       STRALSUND (Niemcy): 27.05.2017
 
3.       TORGELOW (Niemcy): 29.05.2017
 
4.       SZCZECIN (Polska): 31.05.2017
 
5.       SZCZECIN (Polska): 01.06.2017
 
6.       SZCZECIN (Polska): 02.06.2017
 
Warsztaty odbędą się w godzinach: 11.00 – 16.00. Na wszystkich spotkaniach obecny będzie tłumacz.
 
 
*Warunkiem uczestnictwa w warsztatach w Szczecinie jest przesłanie zgłoszenia do 30 maja 2017 na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
 
W razie pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 91 434 81 39 lub 91 434 81 47.

Pobierz formularz zgłoszeniowy.

---------------------------------------

Program Interreg South Baltic 2014-2020 jest instrumentem finansowym stworzonym dla współpracy państw położonych w obrębie południowych wybrzeży Morza Bałtyckiego (https://southbaltic.eu/).
 
W ramach Programu Interreg South Baltic 2014-2020 regiony o morskim charakterze i powiązane historycznymi związkami handlowymi mają możliwość rozwoju w różnych dziedzinach, w tym w zakresie współpracy transgranicznej na polu kulturalnym. Służy temu Projekt Trans-Opera Increasing local culture and social operators trans-border capacity with opera, obejmujący dwóch partnerów z Polski i Niemiec: Operę na Zamku w Szczecinie oraz Theater Vorpommern GmbH. Funkcję Lidera Projektu pełni Opera na Zamku.
 
Podstawowe informacje o Projekcie Trans-Opera:
 
* Lider Projektu (LP): Opera na Zamku w Szczecinie
* Partner (PP2): Theater Vorpommern GmbH (www.theater-vorpommern.de)
* Budżet Projektu: 320 383,31 EUR
* Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 272 325,91 EUR (https://ec.europa.eu/)
* Czas trwania Projektu: 21.11.2016 r. - 31.10.2018 r.
* Obszar Projektu: Województwo Zachodniopomorskie, Land Mecklenburg-Vorpommern
 
 
Cele i zadania Projektu Trans-Opera:
 
Projekt Trans-Opera jest szansą dla mniejszych ośrodków kultury, którym mimo wielkiej dobrej woli nie udaje się podjąć współpracy z innymi ośrodkami obszaru Południowego Bałtyku. Teoretycznie i polskie, i niemieckie instytucje kulturalne mają ogromne możliwości, by podjąć się organizowania wspólnych wydarzeń. Granica łączy, a odległości są niewielkie. W praktyce jednak niewiele ośrodków decyduje się na udział w projektach międzynarodowych. Działają w małych społecznościach, nie potrafią zorganizować wspólnego wydarzenia, choćby z powodu bariery językowej, czują się wyizolowane, wciąż brakuje im pieniędzy. Mówiąc krótko: nawiązanie współpracy z instytucją zza Odry w wielu przypadkach graniczy niemal z cudem. Mimo to wiele ośrodków nie spoczywa na laurach i interesuje się projektami prowadzonymi przez większy podmiot kulturalny. Podmiot ten pełni rolę lidera, partnera, pomocnika i ponosi odpowiedzialność za ogromną część realizowanego projektu.
 
Podstawowym celem Projektu Trans-Opera jest to, by więcej podmiotów i osób fizycznych z obszaru Południowego Bałtyku mogło wspólnie tworzyć wydarzenia kulturalne oraz by powstała sieć partnerów transgranicznych. Jest to również zgodne z nadrzędnym celem Programu Interreg South Baltic 2014-2020, zakładającego coraz większe zaangażowanie lokalnych ośrodków kultury z obszaru Południowego Bałtyku w działania transgraniczne. Opera na Zamku i Theater Vorpommern mają pomysł na zaangażowanie mniejszych ośrodków kulturalnych w takie działania poprzez przekazanie im praktycznej wiedzy, umiejętności i własnych doświadczeń. Projekt zakłada organizację warsztatów edukacyjnych, wykładów i spotkań dla grup z Polski i Niemiec prowadzonych przez specjalistów w dziedzinie inicjatyw transgranicznych oraz połączenie ośrodków uczestniczących w warsztatach w pary lub grupy trwale współpracujące ze sobą w przyszłości. Minimum trzy połączone w partnerstwa grupy zobowiązane są w czasie trwania projektu i pod nadzorem obu Partnerów do przygotowania wspólnego występu artystycznego, koncertu lub wystawy, które zostaną zaprezentowane zarówno w Szczecinie jak i Stralsundzie podczas ogólnodostępnych festiwali transgranicznych. Na początek będzie to widowisko plenerowe Pajace- wspólna produkcja Partnerów Projektu, z udziałem lokalnych artystów, wolontariuszy i instytucji kulturalnych z obu regionów. Ponadto chór stanowiący integralną część przedstawienia będzie składał się z amatorów wybranych w drodze castingu zorganizowanym na polskim i niemieckim obszarze Południowego Bałtyku. Zwieńczeniem Projektu będzie opracowanie przez Partnerów przewodnika zawierającego wspólne osiągnięcia instytucji kulturalnych z obu stron Odry, z praktycznymi poradami dla ośrodków, które chciałyby w przyszłości podjąć współpracę z partnerami zagranicznymi.
 
 
Więcej o Projekcie:
https://southbaltic.eu/-/trans-opera-increasing-local-culture-and-social-operators-trans-border-capacity-with-opera
 
O kolejnych działaniach związanych z realizacją Projektu Opera na Zamku będzie informowała również na Facebook: OperaNaZamku 


-
------------------

 
The Interreg South Baltic 2014-2020 program is a financial instrument developed for the purposes of the cooperation between states located at the southern shores of the Baltic Sea (https://southbaltic.eu/).
 
Within the framework of Interreg South Baltic 2014-2020, maritime regions with historical trade connections are given an opportunity to develop in various areas, including trans-border cultural cooperation. This is facilitated by the Trans-Opera Increasing local culture and social operators trans-border capacity with opera project with two partners from Poland Germany: Opera na Zamku in Szczecin and Theater Vorpommern GmbH. Opera na Zamku is the project leader.
 
Key information about the Trans-Opera project:
 
* Project Leader (PL): Opera na Zamku in Szczecin
* Partner (PP2): Theater Vorpommern GmbH (www.theater-vorpommern.de)
* Project budget: EUR 320,383.31
* Funding from the European Regional Development Fund: EUR 272,325.91 (https://ec.europa.eu/)
* Project duration: 21.11.2016 - 31.10.2018
* Project area: Zachodniopomorskie Voivodeship, Mecklenburg-Vorpommern Land
 
 
Trans-Opera project objectives and tasks:
 
The Trans-Opera  project provides opportunities for smaller cultural centres which, despite their great intentions, fail to establish cooperation with other centres within the South Baltic area. In theory, Polish and German cultural institutions have many opportunities for joint organisation of events. The border connects, and the distances are small. In practice, however, few centres decide to participate in international projects. Centres are active in small communities, and are unable to organise a joint event due to, among others, the language barrier, and consequently feel isolated and permanently short on funds. In brief: establishment of cooperation with an institution across the Oder River is in many cases almost a miracle. Nevertheless, many centres make effort to get interested in projects carried out by larger cultural institutions. Such an institution acts as a leader, partner, and facilitator, and is responsible for the major part of the project.
 The primary objective of the Trans-Opera project is to involve more institutions and individuals within the South Baltic area in joint development of cultural events, and to establish a network of trans-border partners. This is also in line with the key objective of the Interreg South Baltic 2014-2020 program which assumes increasingly higher involvement of South Baltic local cultural centres in trans-border activities. Opera na Zamku and Theater Vorpommern have a concept of getting smaller cultural centres involved in such activities by sharing their practical knowledge, skills, and experience with such centres. The project comprises the organisation of educational workshops, lectures, and meetings for groups from Poland and Germany, provided by specialists in trans-border initiatives, and merging the centres than participate in a workshop into pairs or groups that would cooperate on a continuous basis in the future. Within the duration of the project and under the supervision of both Partners, at least three such groups are required to prepare a joint artistic performance, concert or exhibition to be presented both in Szczecin and Stralsund in trans-border public festivals. The first performance will comprise an open-air show Pagliacci  – a joint production of the Project Partners with the participation of local artists, volunteers, and cultural institutions from both regions. Moreover, a choir that is an integral part of the show will consist of amateurs chosen by a casting organised within Polish and German South Baltic area. The project will be concluded with the development by the Partners of a handbook with the joint accomplishments of the cultural institutions from both sides of the Oder river, and with practical advice for centres that would like to eventually establish cooperation with foreign partners.
 
 
More about the Project:
https://southbaltic.eu/-/trans-opera-increasing-local-culture-and-social-operators-trans-border-capacity-with-opera
 
Opera na Zamku will notify on Facebook of any successive activities relating to the implementation of the Project: OperaNaZamku 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opera na Zamku and Theater Vorpommern invite cultural institutions from the Zachodniopomorskie Voivodeship and Mecklenburg-Vorpommern Land to participate in a free workshop on the cooperation between the Zachodniopomorskie cultural institutions and the Mecklenburg-Vorpommern cultural institutions. The workshops are held within the project implemented by Opera na Zamku and Theater Vorpommern –Trans-Opera Increasing local culture and social operators trans-border capacity with opera implemented within the framework of the European Territorial Cooperation Program South Baltic 2014-2020 and co-funded by the European Regional Development Fund with the aim to increase the availability and promote the involvement of cultural institutions in the areas of Western Pomerania in trans-border projects.
 
The aim of the workshops is to invite smaller cultural centres to establish cooperation with foreign institutions and jointly participate in international projects. The meetings will provide the participants with practical knowledge on trans-border cooperation based on joint actions with foreign partners and with the assistance of major cultural institutions of both regions.
 
The substantive content of the cooperation established within the project will be implemented during a trans-border multi-disciplinary art festival, which will bring together professional and amateur artists. Cultural institutions selected during the workshops will have an opportunity to actively participate in the development of the respective parts of the festival.
 
The workshops will be held by qualified specialists with experience in international and interdisciplinary cultural projects.
 
 
The workshops will be held in Poland and Germany on the following dates:
 
1.       GREIFSWALD (Germany) 26.05.2017                 
 
2.       STRALSUND (Germany) 27.05.2017
 
3.       TORGELOW (Germany): 29.05.2017
 
4.       SZCZECIN (Poland): 31.05.2017
 
5.       SZCZECIN (Poland): 01.06.2017
 
6.       SZCZECIN (Poland): 02.06.2017
 
The workshops will be held from 11 AM to 4 PM. At all meetings will be attended by an interpreter.
 
 
* To participate in a workshop in Szczecin send a registration form until 30th May 2017 to the following address: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

 
Educational workshops for cultural institutions
From 26th May to 2nd June 2017, educational workshops for representatives of cultural institutions from the Zachodniopomorskie Voivodeship and Mecklenburg-Vorpommern were held.
The meetings were held in Germany: in Greifswald, Stralsund, Torgelow, as well as in Poland at three Szczecin institutions: Opera na Zamku, the National Museum and the “13 Muses” Cultural Centre.
In the course of the workshop participants from both countries shared their knowledge on cultural activities and participation in local and international projects, and established new contacts that may be the basis for future cooperation and partnerships. During group work, the participants developed a few interesting cultural projects following the common objectives and the nature of activity.
The workshops were held by qualified professionals from the Adam Mickiewicz Institute in Warsaw – an institution with broad experience in trans-border and inter-disciplinary cultural projects.
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rehearsals for the “Pagliacci” show
 
“Pagliacci” is an international broad-scale open-air show implemented within the Trans-Opera projects as an example of trans-border cultural cooperation.
The preparations for the show commenced many months before the event.
The members of the international amateur choir who were selected by casting participated in semi-annual music and theatre workshops held by experienced trainers. Separate vocal workshops were also attended by children who participated in the show as a children's choir. The artists who prepared mini-shows rehearsed circus acrobatics and arrangements under the supervision of a happening coordinator. Prior to the premiere there were many days of rehearsals with the participation of the stage manager, producers, opera artists, and amateurs comprising a 200-person city choir, as well as an orchestra. The rehearsals were held both at the venues of Opera na Zamku and on the stage of the Summer Theatre.
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
“Pagliacci” – an international open-air super-show by Opera na Zamku in Szczecin
 
Premiere: 11th August 2017.
 
“Pagliacci” is an international open-air super-show by Opera na Zamku in Szczecin implemented  within the Trans-Opera – Increasing local culture and social operators trans-border capacity with opera project funded by the European Territorial Cooperation Program South Baltic 2014-2020,directed by world-renowned stage manager Michał Znaniecki, based on an opera by Rugger Leoncavallo. It will involve opera artists and an international amateur choir. The show will be performed in the unique scenery of the Helena Majdaniec Summer Theatre and the surrounding Kasprowicz Park.
The event will be inaugurated with mini-shows – performances by Polish and German art groups realised at locations within park utilised in an unconventional and theatrical manner. It will be concluded with a colourful procession of circus artists heading to the Summer Theatre for the opera show.
Within the trans-border cooperation, one of the mini-shows will be provided by a German sea shanty choir De Prohner Hafengängfrom Stralsund. It will be located at the Blazing Birds’ Stage passion,  at the “Blazing Birds” sculpture by W. Hasior. This mini-show is a rendezvous of cultures and realities from Italy, through German Stralsund, to Szczecin. It is a history of the comedy closed in sea stories of De Prohner Hafengäng. A characteristic sea shanty rhythm, and synchronisation people and characters. Truth and mystery. To find out more about the performance visit www.opera.szczecin.pl
Mini-partnerships
On 10-11 August 2017, a series of meetings was held in Szczecin for three mini-partnerships established during the educational workshops held for cultural institutions from the West Pomerania region within the Trans-Opera project. These Polish-German partnerships are jointly preparing a performance, a concert, and an exhibition based on international open-air show “Pagliacci.”
The mini-partnership for the show was established on 10th August at the O Gallery within the representative venues of Opera na Zamku in Szczecin.
It was attended by Kamil Malecki from the Kana Theatre and Martin Pierags from Zirkus Fantasia.
The workshop was led by Zofia Dowjat from the Jutropera Foundation.
The mini-partnership for the concert was established on 11th August at the chamber hall of Opera na Zamku. The workshop was attended by vocal and instrumental group “Keja” of the Świnoujście Cultural Centre, and by a male sea shanty choir De Prohner Hafengäng from Stralsund. The meeting was ledby Zofia Dowjat from the Jutropera Foundation.
The mini-partnership for the exhibition was established 11th August at the 13 Muses Cultural Centre, and its practical part was established during the international open-air show “Pagliacci.” It was participated by: Tomasz Seidler from the Szczecin Photography Society, and Mario Tschirn from PhotoClub Nord Greifswald. The workshop was coordinated by Magdalena Tyczka from the 13 Muses Cultural Centre. As a follow-up to the workshop, an exhibition combined with a vernissage will be held in autumn 2017 in Szczecin, and in the next year in Germany. The exhibition will present pictures from the “Pagliacci” show, with particular attention to the works of the artists involved in the mini-shows. A catalogue of the exhibition is also being prepared.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
In the Summer Theater on 11th August 2017 a long-awaited open-air mega-show was held with the participation of an international amateur choir and artists from Poland and Germany.
An enormous role in the show was played by the 200-person choir whose members were chosen at a casting in autumn 2016. After the show, the choir members and the artists participating in the mini-shows were awarded by the director of Opera na Zamku with memorial certificates signed by the stage manager, producers and the trainers at the vocal and theatre workshops.  It was the final accomplishment made possible thanks to months of the efforts of artists, and at the same the acknowledgment of these efforts and the artists’ commitment. 
 

 

Project ,,Trans-Opera - Increasing local culture and social operators trans-border capacity with opera” is co-financed by the European Union with resources from the European Regional Development Fund within the European Territorial Cooperation Programme - South Baltic 2014-2020


Raport:
OCENA POTENCAŁU INSTYTUCJI DZIAŁAJĄCYCH W SEKTORZE KULTURY Z OBSZARU ZACHODNIEGO I PRZEDNIEGO POMORZA W ZAKRESIE PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ TRANSNARODOWYCH (2015)  Projekt Trans-Opera_PL

EVALUATION OF THE POTENTIAL OF THE INSTITUTIONS FROM WESTERN POMERANIA AND FOREPOMERANIA OPERATING IN THE CULTURE SECTOR IN RESPECT OF TAKING PART IN TRANSNATIONAL ACTIONS (2015) Projekt Trans-Opera_EN