Przejdź do treści

Praca na stanowisku – księgowa / księgowy

Opera na Zamku w Szczecinie ogłasza nabór kandydatów na stanowisko księgowa / księgowy.

Do obowiązków należy, m.in.:

1.    wykonywanie codziennych transakcji księgowych w obszarze księgi głównej (przychody, faktury zakupu, rozliczanie kas),
2.    prowadzenie obsługi finansowo - księgowej projektów,
3.    przygotowywanie wniosków i rozliczanie dotacji celowych,
4.    prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz naliczanie odpisów amortyzacyjnych,
5.    miesięczne rozliczanie należnego podatku od towarów i usług VAT,
6.    prowadzenie instruktażu i kontrola prawidłowości przeprowadzania inwentaryzacji, 
7.    raportowanie i sprawozdawczość  do organizatora i innych urzędów: statystycznych, skarbowych itp.
8.    aktywny udział w finansowym zamknięciu miesiąca, kwartału i roku,
9.    rozliczanie i ewidencja podróży służbowych,
10.     rozliczanie wpłat na Pracowniczy Program Kapitałowy, 
11.    zastępowanie głównego księgowego podczas jego nieobecności. 

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia ekonomicznego (finanse i rachunkowość, ekonomia lub pokrewne),
 • posiadania wiedzy z zakresu księgowości,
 • minimum 2 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku
 • dobrej znajomość pakietu MS Office (m.in.: Word, Excel, Outlook),
 • dokładności w wykonywaniu powierzonych zadań i zaangażowania w wykonywaną pracę,
 • gotowości do podejmowania wyzwań i otwartości na nowe zadania i projekty, 
 • zdolności interpersonalnych, komunikatywności,  
 • wysokiej kultury osobistej.

Oferujemy:

 • ciekawą pełną wyzwań pracę w szybko rozwijającej się instytucji kultury,
 • szkolenia z zakresu podatków i księgowości,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • pracę w przyjaznej atmosferze.   

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie swojej aplikacji (CV, list motywacyjny zawierający uzasadnienie mocnych stron kandydatury i motywacji do pracy w Operze, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji) na adres mailowy: kadry@opera.szczecin.pl do dnia 7 października 2022 r. włącznie.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady (ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych) z dnia 27 kwietnia 2016 r.  informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Opera na Zamku w Szczecinie,
2)u administratora wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, jest to pan Przemysław Oćwieja, adres email: iod@opera.szczecin.pl., tel. kom. 733 638 189;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu aktualnej rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b i a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz przepisu art. 221 § 1  ustawy Kodeks Pracy
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres obecnej rekrutacji,
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w zakresie w jakim przetwarzanie odbywało się lub odbywa na podstawie Pani/Pana zgody,
6) prawo dostępu do danych osobowych może być realizowane poprzez złożenie wniosku o udostępnienie,
7) udzielenie dostępu do danych osobowych osoby, której dane dotyczą zostanie jej udzielone po pozytywnym zweryfikowaniu jej tożsamości, z uwagi na bezpieczeństwo jej danych osobowych,
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak przekazania danych w zakresie wskazanym w art. 221 § 1 Kodeksu pracy uniemożliwi udział w procesie rekrutacji. Podanie innych danych zależy wyłączenie od Państwa zgody
i nie wpływa na możliwość prowadzenia rekrutacji.
 
 

Menu
Menu